Đạ Huoai: Sập cầu dân sinh, hàng chục hộ dân bị chia cắt