Đà Lạt: 1000 cây xanh được trồng trong Lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán