Đà Lạt: Tóm gọn 2 đối tượng dắt trộm bò giấu trên đèo vắng