Địa điểm du lịch mới ở Đà Lạt: Rừng lá phong và ngôi nhà 132 mái ở Đà Lạt