Bảo Lộc: Lấn trái đường, xe chở 30 tấn rau lật nghiêng trên miệng vực