Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhận Giải thưởng cống hiến về sáng tạo vì cộng đồng