Lâm Đồng: Lịch ngưng cung cấp điện từ ngày 06/08 – 12/08/2017