Bảo Lộc: Tạm đình chỉ công tác giám đốc và phó giám đốc ẩu đả nhau